Salgs- og leveringsbetingelser for handel hos Sports Supplies

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

Priser
Alle priser er opgivet i danske kroner inklusive moms, og eksklusiv fragt. Fragt udregnes hvis varen ønskes afsendt.
Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre priser, modtagne ordrer vil blive ekspederet til prisen på bestillingstidspunktet.


Betaling
Al betaling sker som udgangspunkt ved bestilling, ved forsendelse af varer forlanges forudbetaling før afsendelse.
Foreninger og tilsvarende kan efter aftale betale ved fremsendelse af faktura.
Skal betaling ske ved fremsendelse af faktura, betales senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis der ikke er angivet en betalingsdato, skal betaling ske ved levering.
Betales senere end aftalt, er Sports Supplies berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

Levering af varer
Bestillinger afhentes i showroomet i Hørsholm Midtpunkt 210. Levering kan også ske til den af køber afgivne adresse, efter forudbetaling af varer og fragt. Fragt udregnes ved fremsendelse af faktura.

Fortrydelsesret ved køb af varer
Hvis du fortryder dit køb, kan du returnere dine varer inden 14 dage, såfremt varen er ubrugt, fejlfri og i den originale emballage. Returnering sker for egen regning.

Returnerede varer sendes med kopi af faktura til:
Sports Supplies
c/o Brian Møller-Larsen
Søndre Jagtvej 3A
2970 Hørsholm

Reklamationsret
Varerne er dækket af 2 års reklamationsret fra fakturadatoen. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået ved brug.
Klager vedrørende defekte, mangelfulde eller forkerte leveringer skal meddeles skriftligt med det samme og senest 30 dage fra fakturadatoen. Returnering sker for egen regning.
Klager kan sendes til:
info@sportssupplies.dk

Force majeure
Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Leverandørens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

Produktansvar
Forvolder et af Leverandørens leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Leverandørens fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til Leverandørens produkt. Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.